Archive for Tháng Hai 27th, 2014

ĐỌC “BÁC SỸ TRƯỞNG KHOA”

(Tiểu thuyết của Vũ Oanh, nxb Hội Nhà văn – 2013) TRẦN HUY QUANG Vũ Oanh viết Bác sĩ trưởng khoa (Bstk) mất một năm, sửa chữa mất hơn bốn năm. Trước khi có bản sách mà chúng ta có trong tay hôm nay, đã có nhiều bản...
Continue reading